Ledningssystem

Här beskriver jag några tjänster som finns i min verksamhet idag. Saknar du något eller vill förändra innehållet i en tjänst så att det passar ditt företag? Då hjälps vi åt att fundera på hur vi skapar den tjänst som bäst fyller ditt företags behov. 

ISO 9001, 14001 och 45001 

Ett ledningssystem beskriver på ett systematiskt sätt hur ditt företag är uppbyggt. 

Vill du certifiera ditt företag och upplever att du behöver en extra resurs under en tid? 
En resurs som har mer kunskap om de olika standarderna och har mer tid att vara ett stöd i att genomföra certifieringsprocessen. 

Har du ett ledningssystem men saknar tid eller kunskap att genomföra t.ex en internrevision eller behövs det en översyn för att se vad som kan förbättras i användarvänlighet och effektivitet. 

Internrevision enligt ISO 

Är det svårt att få tid att genomföra internrevision eller behöver ni någon som kan se med andra ögon? Jag besöker ditt företag och gör en internrevision enligt det revisionsprogram som ni fastställt. Jag har en lång erfarenhet av internrevisioner inom olika verksamheter. Internrevisionen planeras i den form ni önskar med dokumentgranskningar, intervjuer av medarbetare, kontroll av uppfyllande av standardkrav eller något annat fokus. 

Lagbevakning

Lagbevakning kan vara en djungel av lagar och svårt att förstå. Du som företagare ska ha kontroll på vilka lagar du berörs av oavsett om du är certifierad eller inte.  

Så här kan min tjänst se ut: 
Tillsammans med kund skapa en laglista med lagar som berör företaget där det också beskrivs hur företaget uppfyller lagkraven. Bevaka om lagändringar och nya lagar som kan påverka företaget och i så fall informera och uppdatera laglistan.  

En gång per år göra en Lagefterlevnadskontroll (LEK) tillsammans med kund, dokumentera detta samt skicka kontrollrapport som ett "dokumenterat bevis" till kund. 

Avvikelsehantering

Att arbeta med avvikelser och korrigerande åtgärder enligt krav i bl.a ISO 9001 kan behöva en extra resurs. Detta är ett av kraven i ISO 9001 som kräver dokumentation. Vill du förbättra den rutin du har idag? Saknas tid till analysen eller behöver du kanske någon som kommer och mer objektivt ser vad som kan förbättras?  

Dokumenthantering inom ISO

Vad behöver dokumenteras? Jag kan hjälpa ditt företag att gå igenom vad som finns idag samt om något kan förenklas eller förbättras.  

Är ett dokumenthanteringssystem något som kan vara användbart? Då kan det behövas en resurs som bygger upp det.  

Riskanalyser och riskbaserat tänkande

Ett grundläggande fokus inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ett ”riskbaserat tänkande”.  Det finns olika sätt att göra detta på och olika krav på dokumentation. Behöver ditt företag mer kunskap om vad det innebära och hur det kan genomföras?  

Kemikaliehantering 

I flera lagar och förordningar finns krav på hur ditt företag ska hantera kemikalier, t.ex. EU-lagstiftning som ”Reach” eller svensk lagstiftning ”SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll” och ”AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker”. Jag hjälper dig att reda ut vad som berör ditt företag, t.ex. skapa en kemikalielista och riskbedöma dina kemikalier.